Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

• In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
• Scan Vision: de besloten vennootschap Scan Vision B.V., handelend onder de naam TCO-scan, gevestigd en kantoorhoudende te ’s-Hertogenbosch aan de (5236 SJ) Wateringen 57 en ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 17230534; gebruiker van deze algemene voorwaarden.
• Wederpartij: de contractspartij van Scan Vision, bijvoorbeeld een opdrachtgever of leverancier van Scan Vision.
• Overeenkomst: de tussen Scan Vision en de Wederpartij gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden.

Artikel 2 Algemeen

• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Scan Vision en haar wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
• De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van de wederpartij van  Scan Vision wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
• Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

• Alle offertes en aanbiedingen van Scan Vision zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld.
• Offertes van Scan Vision zijn gebaseerd op de informatie die door de Wederpartij aan haar is verstrekt en bij het uitvoeren van de TCO-scan naar voren is gekomen. De Wederpartij staat er voor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor de uitvoering van de Overeenkomst naar waarheid heeft verstrekt aan Scan Vision.
• Scan Vision kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte of aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 Prijzen

• Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege alsmede eventueel in het kader van de Overeenkomst te maken kosten zoals reis- en andere (on)kosten. Voormelde kosten komen voor rekening van de Wederpartij.
• Indien Scan Vision met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Scan Vision gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van kostprijsbepalende factoren of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomt redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

• Scan Vision neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent te realiseren besparingen.
• Scan Vision heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, de Overeenkomst gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.
• De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
• Indien binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn voor Scan Vision. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Wederpartij  Scan Vision schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst

• Door de Wederpartij na de totstandkoming van de Overeenkomst alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door de Wederpartij tijdig en schriftelijk aan Scan Vision ter kennis zijn gebracht. Een wijziging in dan wel aanvulling op de Overeenkomst geldt slechts indien deze door zowel Scan Vision als de Wederpartij schriftelijk is aanvaard.

Artikel 7 Medewerking Wederpartij

• De Wederpartij zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Scan Vision die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst.
• Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de Wederpartij ter beschikking zijn gesteld, of indien de Wederpartij op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Scan Vision bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.
• Indien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van verzochte gegevens en/of bescheiden door  de Wederpartij, extra kosten voortvloeien voor Scan Vision, dan komen deze kosten voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 8 Ontbinding en opschorting

• Scan Vision is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
a) de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel
Scan Vision goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten;
b) er sprake is van liquidatie van de Wederpartij, aan de Wederpartij surseance van betaling is verleend, de Wederpartij in staat van faillissement is verklaard, de Wederpartij de vrije beschikking over zijn/haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, de Wederpartij  zijn/haar bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van de Wederpartij beslag wordt gelegd.
• Scan Vision is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Scan Vision kan worden gevergd.
• Indien Scan Vision overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
• Indien Scan Vision overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Scan Vision op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
• Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is of Scan Vision de uitvoering van de Overeenkomst dient op te schorten zoals vermeld in dit artikel en/of onder artikel 7.2 van deze algemene voorwaarden, is de Wederpartij  verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan Scan Vision te vergoeden.

Artikel 9 Betaling

• Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Scan Vision aan te geven wijze in euro´s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
• Indien de Wederpartij in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd. de Wederpartij is alsdan rente verschuldigd over iedere maand, of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
• Vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is, is Opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 175,00 exclusief BTW.

Artikel 10 Overmacht

• Scan Vision is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en evenmin krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
• Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Scan Vision geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Scan Vision niet in staat is de verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte van werknemers van Scan Vision, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring, storing van internet, storing van computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, oorlog, werkbezetting, staking en algemene vervoersproblemen.
• Scan Vision heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Scan Vision zijn verplichtingen had moeten nakomen.
• Scan Vision kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

• Scan Vision is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Scan Vision is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
• Indien Scan Vision aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Scan Vision beperkt tot maximaal het door haar gefactureerde bedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
• De aansprakelijkheid van Scan Vision is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
• Scan Vision is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
• Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te herstellen, voor zoveel deze aan Scan Vision toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
• Scan Vision is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 12 Geheimhouding

• Opdrachtgever en Scan Vision verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
• Opdrachtgever en Scan Vision zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

Artikel 13 Vrijwaring derden

• De Wederpartij vrijwaart Scan Vision tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de Overeenkomst samenhangen.
• De Wederpartij vrijwaart Scan Vision voor alle aanspraken op schade(vergoeding), hoe ook genaamd en door wie ook geleden, doordat Scan Vision is uit gegaan van door of vanwege de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 14 Verjaringstermijn

• In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van de Wederpartij jegens Scan Vision één jaar.

Artikel 15 Toepasselijk recht en forumkeuze

• Op alle Overeenkomsten tussen Scan Vision en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
• De bevoegde rechter van de rechtbank van het arrondissement waarin Scan Vision gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd ter zake van ieder geschil tussen partijen dat verband houdt met de overeenkomst.

Artikel 16 Uitleg en vindplaats van de voorwaarden

• Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch.
• Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
• Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.
• Scan Vision is steeds gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.